Boken har 19 kapitler på tilsammen 269 sider. Den er illustrert med figurer og bilder.


Innhold

Forord

 1. Dimensjoner og enheter. Massetetthet og trykk. Kontinuumshypotesen.
 2. Kartesiske vektorer og tensorer. Indeks-notasjon og summekonvensjonen. Dyade-formalismen. Transformasjonsegenskaper for tensorer.
 3. Definisjon av spenninger med fysikalske tolkninger. Cauchy's spenningsrelasjoner.
 4. Prinsipalspenninger og prinsipalspenningsretninger. Egenverdier og egenvektorer for spenningstensoren.
 5. Grunnleggende differensialformer av bevegelses- og kontinuitets-likningen.
 6. Integralformulering av kontinuitets- og bevegelses-likningen med Reynolds transportteorem.
 7. Hastighet, forskyvning, akselerasjon, deformasjoner og tøyninger.
 8. Tensorene for relative hastighets- og forskyvningsforskjeller.
 9. Relasjoner mellom spenninger (stress) og tøyninger, tøyningshastigheter (strain). Stress-strain relasjoner i en dimensjon: Hooke's lov. Newton's friksjonslov. Rheologiske modeller: Perfekt plastisk stoff, Nabaro-Herring flytning, Kelvin-Voigt modellen og Maxwell modellen. Darcy's lov for strøm i porøse medier. Generalisering av stress-strain relasjonene til tre-dimensjoner for isotrop elastisk stoff og newtonsk væske.
 10. Bevegelseslikningen for elastisk stoff og viskøse fluider, Navier-Stokes likning. Grenseflate- og initial-betingelser.
 11. Spenninger og tøyninger i sylinderkoordinater.
 12. Løsninger av likevekt- og bevegelses-likningen for isotropt elastisk stoff: Likevekt i tyngdefeltet, longitudinal- og transversal-bølger, seismiske bølger. Refleksjon og transmisjon av bølger ved skilleflater. Vridning (torsjon) av sylindrisk aksling, bøyning av bjelker.
 13. Løsninger av Navier-Stokes likning: Couette-strøm, Hagen-Poiseulle-strøm, Strøm og bølger i tynne væskelag. Grensesjikt ved plan vegg. Krypstrøm (creeping motion) med en enkel modell for landhevning.
 14. Energilikninger for mekanisk og total energi. Energidissipasjon i viskøse fluider. Elastisk energi.
 15. Varmetransport. Analogien mellom diffusjon av varme og bevegelsesmengde.
 16. Termisk drevet strøm mellom to vertikale plater. Termisk konveksjon i horisontale væskelag. Strøm i rør-sløyfer (termosyfoner) med eksempel på Lorenz-modellen for kaotisk bevegelse.
 17. Skalering og modell-lover. Dimensjonsløse tall: Reynolds-tall, Froude-tall, Rayleigh-tall, Prandtl-tall, Taylor-tall, Weber-tall m.fl..
 18. Oppgavesett (tidligere eksamensoppgaver) med løsningsforslag.
 19. Fasit til øvingsoppgaver etter hvert kapittel (tema).
Referanser
Register/stikkordsliste

Tilbake til hovedsiden